REGULAMIN VOUCHERÓW

REGULAMIN VOUCHERÓW (BONÓW UPOMINKOWYCH)

§ I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów w Przychodni Stomatologicznej PRIMUS.

§ II. Definicje. 

 1. Nabywca – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu Vouchera w przychodni Stomatologicznej PRIMUS.
 2. Posiadacz – pełnoletnia osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska na Voucherze uprawniona do realizacji Vouchera.
 3. Przychodnia Stomatologiczna PRIMUS – przychodnia stomatologiczna należąca do Wydawcy mieszcząca się w Koninie (62-510) przy ul. Margaretkowej 1/6-S świadcząca min. usługi medyczne.
 4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
 5. Usługa – usługa realizowana w Przychodni Stomatologicznej PRIMUS, która może być opłacona w całości lub części przy użyciu Vouchera.
 6. Voucher – bon podarunkowy (upominkowy) na wskazaną w nim kwotę, sprzedawany w Przychodni Stomatologicznej PRIMUS, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za Usługi oferowane w Przychodni Stomatologicznej PRIMUS, zawierający co najmniej: Wartość Vouchera, imię i nazwisko Posiadacza, numer Vouchera oraz datę jego ważności.
 7. Wartość Vouchera – kwota wskazana na Voucherze w walucie polski złoty (PLN) uprawniająca Posiadacza do opłacenia Usług w Przychodni Stomatologicznej PRIMUS z wykorzystaniem Vouchera do wysokości kwoty w nim wskazanej.
 8. Wydawca – oznacza Bożenę Urban prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą URBAN BOŻENA NZOZ PRIMUS PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA w Koninie (62-510) przy ul. Margaretkowej 1/6-S, NIP: 6651596994, REGON: 310118351, e-mail: primus@urbanprimus.pl.

§ III. Warunki ogólne.

 1. Wydawca oferuje do nabycia w Przychodni Stomatologicznej PRIMUS Vouchery o wartości (kwocie) wskazanej przez Nabywcę. Za każdy Voucher Nabywca płaci Wydawcy odpowiadającą Wartości Vouchera kwotę (wartość nominalna).
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera, wskazania imienia i nazwiska Posiadacza, odebrania Vouchera oraz przekazania go Posiadaczowi.
 3. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera po uprzednim dokonaniu przez niego zapłaty oraz wskazania danych, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Vouchera za Usługi nabywane przez Posiadacza.
 4. Okres ważności Vouchera wynosi 12 miesiące licząc od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na Voucherze. Niewykorzystanie Vouchera w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza, Nabywcę lub jakąkolwiek inną osobę wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 5. Czynność wydania Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia usług przez Posiadacza. Dokumentem potwierdzającym dokomnanie zapłaty za Voucher przez Nabywcę jest nota księgowa.

§ IV. Realizacja Vouchera.

 1. Posiadacz Vouchera uprawniony jest do jego realizacji na następujących zasadach:
 2. Voucher jest jednokrotnego użytku;
 3. Vouchery oraz Wartości Voucherów nie podlegają łączeniu lub rozdzieleniu;
 4. Posiadacz jest jedyną osobą uprawnioną do wykorzystania Vouchera, Wydawca ma możliwość weryfikacji tożsamości osoby korzystającej z Vouchera, zmiana danych Posiadacza nie jest możliwa;
 5. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do nabycia Usług w Przychodni Stomatologicznej PRIMUS;
 6. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi;
 7. Voucher stanowi formę zapłaty za Usługi nabyte przez Posiadacza w Przychodni Stomatologicznej PRIMUS w kwocie odpowiadającej Wartości Vouchera;
 8. W przypadku nabycia Usługi o wartości niższej niż Wartość Vouchera, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty;
 9. W przypadku nabycia Usługi o wartości wyższej niż Wartość Vouchera, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
 10. Voucher posiada termin ważności na nim wskazany. Voucher traci ważność po upływie terminu. Termin ważności Vouchera nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Vouchera, nie można nim dokonywać płatności;
 11. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
 12. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia płatności z wykorzystaniem Vouchera, który jest nieczytelny, zniszczony lub w inny sposób nasuwają się wątpliwości co do jego autentyczności. W takim przypadku Voucher uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Vouchera zastępczego (kopii). Prawo odmowy przysługuje także wówczas, gdy Posiadacz Vouchera nie wyrazi zgody na weryfikację jego tożsamości.

§ V. Reklamacje.

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Voucherem i jego wykorzystaniem należy składać pisemnie listem poleconym na adres korespondencyjny Wydawcy podany w § 2 ust. 8 Regulaminu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Wydawcy.
 3. Zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź za pośrednictwem listu poleconego na adres podany w treści reklamacji. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać opis problemu, dane z Vouchera, imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację oraz adres do korespondencji, na który wysłana ma zostać odpowiedź na reklamacje pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie wyklucza prawa składającego reklamację do dochodzenia roszczeń przed sądem. Prawo to także przysługuje w przypadku nieskorzystania z postępowania reklamacyjnego.

§ VI. Postanowienia końcowe.

 1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Vouchera.
 2. Nabywca, a także Posiadacz Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 3. Zakup Vouchera przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Przychodni Stomatologicznej PRIMUS oraz w sieci Internet na stronie internetowej https://urbanprimus.pl/voucher.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla Wydawcy.
 7. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Przychodni Stomatologicznej PRIMUS oraz na stronie internetowej wskazanej w §VI. ust. 3 Regulaminu. Ewentualne zmiany Regulaminu dotyczyć będą Voucherów zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.

Umów się na wizytę

tel. kom.: 693 121 770
tel. stac.: (63) 245 99 50

e-mail: primus@urbanprimus.pl